Stöd till förtroendevalda - processtödjare

I många landsting/regioner/kommuner bedrivs ett aktivt arbete med att stärka befolknings- och behovsperspektivet i styrningen av hälso- och sjukvården. I och med detta så har olika organisatoriska modeller för de förtroendevalda införts, flera i syfte att stärka de förtroendevaldas roll som befolkningsföreträdare. Att vara befolkningsföreträdare är ett uppdrag för de förtroendevalda, medan  tjänstemän ofta har uppdraget att svara för stödet mot en önskad utveckling.

Hur kan de förtroendevaldas kunskap om medborgarnas behov stärkas? Hur kommer de förtroendevaldas erfarenheter från medborgardialoger/samtal in i styrningen av hälso- och sjukvården? Hur kan resultaten följas upp och återkopplas till medborgarna?

Hur kan tjänstemän stödja och ge hjälp med strukturen, utan att ta över initiativkraft och innehållet/resultatet i rapporterna? Hur bidra till en kontinuitet och systematik för att befolknings- och behovsperspektiv ska hållas levande?

På våra nätverksgruppsmöten ges möjlighet, att bla via erfarenhetsutbyte, ta del av hur man arbetar för att stödja de förtroendevalda i våra olika landsting och regioner. Nätverket Uppdrag Hälsa erbjuder också en utbildning över två dagar - en Grundkurs i behovs- och befolkningsperspektivet - riktad till tjänstepersoner som har en roll i att ta fram kunskaps- och uppföljningsunderlag och förslag till planer och mål och inriktningsdokument.

Nätverkens koordinatorer kan också nyttjas för utbildning på hemmaplan, som processtödjare och facilitatorer. Norrbottens läns landsting, Sörmlands läns landsting samt Region Halland är exempel på detta.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-03-17